Regulamin - BadanieB2B Ework Group

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie („Konkurs”) i badaniu („Badanie”) w formie kwestionariusza ankiety online, pod nazwą „Wielkie badanie specjalistów IT na B2B”
 2. Organizatorem Badania i Konkursu jest Ework Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-066) przy Placu Małachowskiego 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000559036, NIP: 5252619546.
 3. Badanie i Konkurs będą trwały od dnia 10.10.2019 r. godz. 12:00 czasu polskiego do dnia 10.01.2020 r. godz. 12:00 czasu polskiego.
 4. Badanie i Konkurs są organizowane za pośrednictwem strony internetowej, adres: badanieB2B.eworkgroup.com („Strona”). Stronę można przeglądać przy wykorzystaniu domyślnej przeglądarki www.
 5. Udział w Badaniu i Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

§ 2
Uczestnicy Badania i Konkursu

 1. Prawo udziału w Badaniu i Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Badaniu i Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Badaniu i Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Badania i Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna na stałe zamieszkująca terytorium Polski w dniu rozpoczęcia Badania i Konkursu, pracująca na B2B oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Z uczestnictwa w Badaniu i w Konkursie wyłączeni są:
  1. członkowie władz i pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz podmiotu, który realizuje Badanie i Konkurs na zlecenie Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  2. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Biorąc udział w Badaniu i Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Badaniu i Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Wzięcie udziału w Badaniu i Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 

§ 3
Zasady Badania i Konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Badaniu i Konkursie jest rejestracja swojego udziału na Stronie za pomocą swojego adresu e-mail.
 2. Badanie i Konkurs są ze sobą połączone. Aby wziąć udział w Konkursie najpierw trzeba wziąć udział w Badaniu.
 3. Celem Badania jest zebranie danych statystycznych o komforcie pracy specjalistów branży IT na rynku polskim oraz wykorzystanie skumulowanych danych statystycznych w publikacjach PR, działaniach marketingowych, infografikach, itp. Żadne dane osobowe pozyskane w wyniku Badania i Konkursu nie będą publikowane w nawiązaniu do podanego przez Uczestnika adresu e-mail.
 4. Na Stronie będzie dostępny formularz, za pośrednictwem którego Uczestnik będzie mógł zgłosić swój udział w Badaniu i Konkursie. W celu dokonania rejestracji Uczestnik powinien:
  1. wypełnić kwestionariusz ankiety odpowiadając na wszystkie pytania i wypełniając wszystkie wymagane pola,
  2. odpowiedzieć na pytanie konkursowe („Odpowiedź Konkursowa”),
  3. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptować treść Regulaminu dostępnego na Stronie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  4. zarejestrować się poprzez swój adres e-mail.
 5. Po kliknięciu przycisku rozpoczęcia Badania i Konkursu nastąpi proces ankietowania Uczestnika. Uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na pytania ankiety dotyczące komfortu pracy specjalistów branży IT na rynku polskim. Następnie Uczestnik ma udzielić Odpowiedzi Konkursowej na pytanie konkursowe o treści: „Wymyśl zdanie promujące wśród specjalistów IT współpracę w oparciu o B2B.”
 6. W Badaniu i Konkursie można wziąć udział tylko raz.

 

§ 4
Rezultat Badania

 1. Wynik Badania stanowi wykres prezentujący poziom komfortu z pracy w podziale na kilka kategorii.
 2. Wynik Badania zostanie przesłany bezpośrednio i wyłącznie do Uczestnika na jego adres e-mail.
 3. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych potrzebnych do realizacji Badania, Uczestnik może nie otrzymać wyniku Badania.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Badaniu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, porządku publicznego lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm lub przebieg Badania, funkcjonowanie Strony, mogą zostać wykluczeni z udziału w Badaniu przez Organizatora.

 

§ 5
Nagroda w Konkursie

 1. Nagrodą w Konkursie jest telefon komórkowy Apple iPhone XS 64 GB o wartości rynkowej 5200 PLN brutto. Nagrodę ufundowała spółka Ework Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim, ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiana Nagrody na inną rzecz.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość przekazania Nagrody Uczestnikowi przez podmioty gospodarcze niezależne od niego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Nagrody, która wynikła z powodu działania siły wyższej.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę.
 5. Do kwoty wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Zwycięzców wszelkich danych w celu dokonania zgodnych z przepisami prawa rozliczeń podatku z tytułu wygranej, w tym uzyskania od Zwycięzców takich danych jak w szczególności numer NIP, PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego.
 6. Podanie przez Uczestnika nieprawidłowego adresu lub innych danych wskazanych w Regulaminie w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników, a także inne uchybienia (brak odpowiedzi na maile) po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 7. Przyznanie Nagrody wiąże się z koniecznością pokwitowania odbioru Nagrody.

 

§ 6
Wyniki Konkursu i wydanie Nagrody

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowa Komisja Konkursowa („Komisja”) której członkowie zostaną wybrani przez Ework Group sp. z o.o.
 2. Wygrywa Uczestnik, którego Odpowiedź Konkursowa na pytanie konkursowe zostanie wybrana przez Komisję większością głosów. Kryterium wyboru to kreatywność odpowiedzi oraz oryginalność.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.02.2020 r. na Stronie.
 4. Jeśli Organizator na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych Uczestnika typowanego na Zwycięzcę nie przyzna Nagrody Uczestnikowi, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria lub Nagroda nie zostanie przyznana w ogóle, w zależności od wyboru Organizatora.
 5. Po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem typowanym na Zwycięzcę za pomocą wiadomości e-mail.
 6. Uczestnik typowany na Zwycięzcę po pozytywnym zweryfikowaniu może zostać uznany przez Organizatora za Zwycięzcę („Zwycięzca”). Organizator ma 10 dni roboczych na weryfikację Zwycięzcy licząc od dnia wysłania e-maila.
 7. W wypadku nie otrzymania od Uczestnika odpowiednich oświadczeń lub otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych potrzebnych do realizacji Konkursu i Nagrody, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 9. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play, zasadami współżycia społecznego lub przepisami prawa mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie przez Organizatora.
 10. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem w terminie do 21 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 11. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy może spowodować, według uznania Organizatora, utratę prawa do Nagrody.

 

§ 7
Przekazanie majątkowych praw autorskich

 1. W zamian za Nagrodę Zwycięzca Konkursu przekazuje Organizatorowi wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do treści Odpowiedzi Konkursowej na pytanie konkursowe, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
  2. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia tekstu do obrotu, w sposób określony w pkt. 1.2,
  4. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w pkt. 1.2,
  5. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, oraz również zgoda na wykorzystanie materiałów w prasie, radiu oraz w telewizji.
 2. Organizator nabywa także prawo do opracowania, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, a także do rozporządzania i korzystania z opracowania.
 3. Zwycięzca zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Odpowiedzi za pomocą odrębnej umowy jeśli Organizator tego zażąda.
 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania Odpowiedzi.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej, nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do tego utworu.
 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na swobodne publikowanie Odpowiedzi Konkursowej m.in. na Stronie firmy Ework Group sp. z o.o. lub na profilu Facebook, Instagram i LinkedIn firmy lub w materiałach reklamowych Organizatora lub w innych mediach. Zgoda Uczestnika dotyczy opcji z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy lub bez podania tych danych – w zależności od wyboru Organizatora.

 

§ 8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest: Ework Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-066) przy Placu Małachowskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000559036, NIP: 5252619546.
 2. Uczestnik Badania i Konkursu na podstawie zgody upoważnia Administratora do przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail, wieku, płci, zawód, doświadczenia zawodowego, informacji o wynagrodzeniu, w celu realizacji Badania i Konkursu. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Badaniu i w Konkursie.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu realizacji Badania i Konkursu, a w szczególności przesyłania informacji związanych z realizacją Badania i Konkursu, potwierdzenia wzięcia udziału w Badaniu i w Konkursie, opracowania wyników Badania, wyboru osoby, której zostanie przyznana Nagroda, dostarczenie Nagrody, rozliczeń podatków i innych należności, rozpatrywanie Reklamacji, odpowiedzi na pytania oraz udzielania informacji Uczestnikom Badania i Konkursu;
  2. na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu przesyłania informacji dotyczących prowadzonych przez Administratora procesów rekrutacyjnych i podejmowania działań mających na celu budowanie ich kompetencji;
  3. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, księgowych, w tym podatkowych;
  4. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania informacji związanych z realizacją Badania i Konkursu, w szczególności w celu przesłania wyniku Badania i Konkursu, rozpatrywania Reklamacji lub udzielenia informacji związanych z Badaniem i Konkursem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od zakończenia Badania i Konkursu.
 6. Dane osobowe będą przekazywane innym osobom lub podmiotom, w celu prawidłowej realizacji Badania i Konkursu, tj. podmiotowi realizującemu Badanie i Konkurs na zlecenie Organizatora oraz podmiotowi świadczącemu usługi transportowe w celu dostarczenia Nagrody.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 9. Uczestnikowi, w zakresie danych osobowych, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do cofnięcia zgody,
  2. prawo dostępu do danych,
  3. prawo do sprostowania danych,
  4. prawo do usunięcia danych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo do sprzeciwu co do przetwarzania,
  7. prawo do przenoszenia danych.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw, w tym w zakresie cofnięcia zgody, należy skontaktować się z Organizatorem lub Administratorem na adres e-mail: ework@biuropodrozyreklamy.com. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 9
Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, które należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail Organizatora: ework@biuropodrozyreklamy.com. Wszelkie Reklamacje można zgłaszać w okresie trwania Badania i Konkursu.
 2. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data otrzymania przez Organizatora wiadomości na adres e-mail Organizatora: ework@biuropodrozyreklamy.com. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby składającej reklamację oraz szczegółowy opis powodów reklamacji. Reklamacje dotyczące wyników Konkursu (wyboru nagrodzonych odpowiedzi) nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni robocze zwłaszcza, gdy złożoność przedmiotu reklamacji uniemożliwi jej rozpatrzenie w terminie 14 dni. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca oraz ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Badanie i Konkurs mają charakter rozrywkowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnictwo Uczestnika w Badaniu i Konkursie, w tym za otrzymany wynik oraz za jakiekolwiek okoliczności mające związek z Badaniem i Konkursem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
  1. zakłócenia w działaniu Strony i poczty e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
  2. zakłócenia w komunikacji e-mail wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Badania i Konkursu lub kontakt z Uczestnikiem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Badania i Konkursu, adres strony: badanieB2B.eworkgroup.com. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Zmiany Regulaminu nie będą mniej korzystne dla Uczestników, niż dotychczasowa treść Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 5. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Wszelkie sprawy wynikające z Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
 6. Badanie i Konkurs nie podlegają przepisom ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
 7. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: ework@biuropodrozyreklamy.com.